حضور همقدم در همایش بهداشت روان در خانوادهروز پنجشنبه همایش بهداشت روان در خانواده در سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

همقدم از مهمانان ویژه این مراسم بود که با سخنرانی خانم مهندس دکتر عزیزی و معرفی همقدم برگزار شد. از بهترین اتفاقات این همایش آشنایی بیشتر همقدم با نوع خدمات درخواستی مردم بود.


آلبوم تصاویر