نام آشنای رعد

خیریه رعد چند سال متوالی است که در فصول مختلف خیریه غذا برگزار می کند. امسال نیز قرار بود این خیریه در روزهای 18، 19 و 20 مهر ماه   برگزار شود.

 امسال همقدم نیز در بیست و سومین جشنواره غذا خیریه رعد میزبان شما دوستان بود که متاسفانه برگزاری آن معلق شد.

 امیدوار بودیم خبر های روزانه از این ایونت در اختیار دوستداران بگذاریم که میسر نشد.

 در ایونت های بعدی رعد در خدمتتان هستیم.