دعوت از کارآفرینان در مدرسه خرد

خانم الهه عزیزی از اعضای هیات مدیره شرکت همقدم به عنوان سخنران در مدرسه خرد حضور داشتند.
عنوان این سخنرانی کارآفرینی  تمرکز آن بر کارآفرینی زنان در کشور بود، در ادامه تصاویر آن را مشاهده می کنید.