حضور همقدم در سرای محله داوودیه

حضور همقدم در همایش تغذیه ارگانیک در سرای محله داوودیه و سخنرانی خانم عزیزی موسس همقدم