مجوز رسمی همقدم از وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی

مجوز رسمی شرکت آرامش آفرینان آینده و اپلیکیشن همقدم از وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی صادر شد. 
قصد ما همیشه جلب اعتماد شما بوده که در ابتدا با فعالیت های خود و حالا با کسب مجوز به این مهم رسیده ایم.
از همراهی تان بسیار مفتخریم و امیدواریم هر روز به این اعتماد اضافه شود.