جلسه همقدم با معاون امور اجتماعی استانداری تهران

هفته گذشته جلسه ای با حضور مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره استارت آپ همقدم و معاون امور اجتماعی استانداری تهران برگزار شد.
در این جلسه همقدم با معرفی خود و در دست داشتن مجوز از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانست بر معاون امور اجتماعی استانداری تهران تاثیر بگذارد.

از این پس همقدم در همایش های مردمی نیز کنار شماست.