• سلامت

  برای رفتن به آزمایشگاه، ویزیت ماهانه پزشک، بیمارستان و ... میتوانید این گزینه را انتخاب کنید

 • خرید

  تنها خرید نروید! همقدم های ما میتوانند همراه شما با به جای شما خریدتان را انجام دهند

 • اداری

  کارهای اداریتان را به ما بسپارید. بانک، بیمه، کارهای فارغ التحصیلی و ... همقدم های ما تمام کارهای اداری تان را انجام می دهند

 • فراغت

  چون تنهایید به سینما، رستوران، گردش، سفر و ... نمیروید؟ همقدم های ما در دوران فراغتتان هم همراهی تان میکنند.

 • سایر

  ممکن است کار شما در دسته بندی های ذکر شده نباشد. میتوانید گزینه سایر را انتخاب کنید و در بخش توضیحات آن را تعریف کنید