همقدم در خیریه ثمر

حضور همقدم به همراه تعدادی از همقدمان در خیریه ثمر